Hướng dẫn phân quyền cho một người dùng truy cập thông báo

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

hoặc:

Bước 2: Trong giao diện quản trị phân hệ HRM+ -> chọn Phân quyền -> chọn Người dùng -> chọn nhân viên được chọn để truy cập thông báo -> tích những chức năng nhân viên được phép sử dụng truy cập trong thông báo -> chọn Lưu

Last updated