Cách nhập bổ sung thông tin hồ sơ nhân sự trực tiếp trên phần mềm

Nếu anh/chị đã nhập xong hồ sơ nhân sự lên hệ thống FastWork nhưng muốn bổ sung thêm các thông tin còn thiếu cho hồ sơ nào đó (gia đình, bằng cấp, quá trình công tác, thông tin hợp đồng,…), anh/chị cần thực hiện nhập bổ sung thông tin. Để thực hiện anh/chị làm như sau:

Bước 1: Từ menu HRM -> chọn Nhân sự

Bước 2: Từ giao diện nhân sự chọn Quản lý

Bước 3: Chọn nhân sự cần bổ sung thông tin

Bước 4: Anh/chị thực hiện điều chỉnh các thông tin

 • Bổ sung các trường thông tin còn thiếu trong Thông tin chung:

Để thông tin hồ sơ nhân sự có thể đồng bộ sang các tính năng khác như bảng lương anh/chị cần nhập đúng Mã chấm công/Mã đăng nhập: (phân biệt rõ chữ in hoa và chữ thường)

Nhập xong thông tin chọn Lưu để lưu cập nhật

Thực hiện cập nhật các thông tin khác trên hồ sơ:

 • Bổ sung quá trình công tác

Một nhân viên có thể kiêm nhiều chức vụ cùng lúc, vậy anh/chị tích vào các ô Đương chức, Chức vụ chính hay Kiêm nhiệm tương ứng

 • Bổ sung thông tin Hợp đồng

Một nhân viên có thể thực hiện ký Hợp đồng thành nhiều giai đoạn, nhiều loại Hợp đồng. Hợp đồng nào là Hợp đồng hiện tại anh/chị cần tích vào ô Là HĐ hiện tại để phần mềm xác định được thông tin HĐ đang áp dụng

 • Bổ sung thông tin Bảo hiểm

Tại đây anh/chị có thể thêm mới thông tin bảo hiểm hoặc chỉnh sửa thông tin bảo hiểm đã có

 • Bổ sung thông tin Lương

Một nhân viên sẽ có thể nhiều mức lương lương theo thời gian làm việc. Với mức lương hiện tại anh/chị cần tích vào ô Là lương hiện tại

 • Bổ sung thông tin Phụ cấp

Phụ cấp đang hưởng bạn cần tích vào ô Hiện đang hưởng

 • Bổ sung thông tin Đào tạo

 • Bổ sung thêm thông tin Bồi dưỡng

 • Bổ sung thêm thông tin Khen thưởng

 • Bổ sung thêm thông tin Kỷ luật

 • Bổ sung thêm thông tin Gia đình

 • Bổ sung thêm thông tin Tài sản

 • Bổ sung thêm tài liệu đính kèm khác

Last updated