Quản lý Hợp đồng (Contract)

Lợi ích khi Quản lý Hợp đồng trên Fastwork:

  • Dễ dàng khởi tạo, theo dõi và phê duyệt một hợp đồng trên hệ thống

  • Dễ dàng theo dõi quá trình đề xuất, sửa đổi, duyệt và trình ký hợp đồng

  • Quản lý các hợp đồng tập trung, thuận tiện trong việc tra cứu và tìm kiếm

  • Thống kê tổng hợp hợp đồng theo: giá trị hợp đồng, tình trạng hiệu lực, tình trạng thanh lý hợp đồng của toàn bộ công ty và từng phòng ban

  • Quản lý được các lịch sử hoạt động

  • Thống kê được số lượng hợp đồng theo từng khách hàng

  • Hỗ trợ in trực tiếp hợp đồng từ phần mềm

Last updated