Phân quyền theo nhóm quyền

Với trường hợp bạn muốn phân quyền chức năng truy cập cho nhiều nhân viên, bạn có thể dùng phân quyền theo nhóm quyền