Hướng dẫn chỉnh sửa/xóa trường tùy chỉnh trong quy trình công việc (Workflow)

Phần mềm chỉ cho phép thay đổi một số nội dung trong trường tùy chỉnh, không cho phép thay đổi kiểu dữ liệu. Khi cần thay đổi kiểu dữ liệu anh/ chị chỉ có thể xóa trường tùy chỉnh cũ và tạo trường tùy chỉnh mới

Khi cần thay đổi thông tin một trường tùy chỉnh hoặc xóa một trường tùy chỉnh trong một quy trình công việc workflow thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn Quy trình công việc cần chỉnh sửa trường tùy chỉnh

Bước 2: Chọn Dashboard

Bước 3: Ở giao diện Dashboard -> chọn dấu 3 chấm -> chọn Thiết lập

Bước 4: Chọn tab Trường tùy chỉnh -> chọn Trường tùy chỉnh cần sửa lại

Bước 5: Để thay đổi thông tin thực hiện điều chỉnh thông tin và chọn Lưu thay đổi

  • Để xóa trường tùy chỉnh -> chọn nút Xóa và chọn Đồng ý

Last updated