Hướng dẫn xem lại các hoạt động trong một quy trình công việc

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Chọn quy trình công việc muốn xem lại các hoạt động

Bước 3: Chọn Hoạt động để xem báo cáo chi tiết

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Tại giao diện chính ta chọn dấu 3 gạch

Bước 2: Chọn Workflow

Bước 3: Bấm chọn Quy trình

Bước 4: Chọn nhiệm vụ cần xem hoạt động

Bước 5: Chọn Hoạt động để xem các hoạt động trong nhiệm vụ

Last updated