Thiết lập các đầu việc phụ – checklist cho công việc trong dự án

Bước 1: Vào công việc cần thiết lập các đầu việc phụ - checklist

Bước 2: Trong mục việc cần làm nhập tiêu đề công việc

Bước 3: Chọn Thêm mục và nhập tên tiêu đề checklist

  • Thiết lập deadline, tag người được giao thực hiện

Last updated