Hướng dẫn theo dõi hoạt động chấm công của nhân viên

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Chọn HRM → chọn Giám sát chấm công

Bước 2: Từ giao diện Dashboard

 • Có thể thấy các thông tin của ngày 21/07/2022: được phân ca, đã chấm công, đang làm việc, đã hết ca, vi phạm, địa điểm chấm công .

 • Để xem dữ liệu chấm công của một ngày khác → chọn Ô hiển thị ngày và chọn ngày cần xem

 • Để giám sát chấm công ở phòng ban

 • Chọn một trường hợp cụ thể ( được phân ca) → chọn Phòng ban / Nhân Viên.

 • Chọn Phòng ban / nhân viên cần xem: sẽ xuất hiện danh sách các nhân viên được phân ca trong Phòng ban đã chọn.

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Từ màn hình giao diện chính chọn 3 gạch ngang

Bước 2: Tại mục Giám sát → chọn Chấm công

Bước 3: Chọn Đã chấm công để theo dõi thời gian chấm công chi tiết của nhân viên

 • Đã chấm công: Tổng hợp các nhân viên đã chấm công

 • Chưa chấm công: Tổng hợp các nhân viên đã được phân ca mà chưa chấm công

 • Được phân ca: Tổng hợp các nhân viên đã được phân ca

 • Đã hết ca: Tổng hợp các nhân viên đã hết thời gian làm việc của ca mà chưa chấm công ra

 • Chưa phân ca: Tổng hợp các nhân viên chưa được phân ca

 • Chưa đến ca: Tổng hợp các nhân viên đã được phân ca nhưng chưa đến thời gian làm việc so với thời điểm mà quản lý theo dõi chấm công

 • Đang làm việc: Tổng hợp các nhân viên đã chấm công vào đang trong thời gian làm việc

 • Nghỉ lý do: Tổng hợp số lượng các nhân viên nghỉ làm có làm đơn được duyệt

 • Công tác: Tổng hợp số lượng các nhân viên đi công tác có làm đơn được duyệt

 • Đi muộn: Tổng hợp số lượng các nhân viên đi muộn ( đã có hoạt động chấm công vào)

 • Về sớm: Tổng hợp số lượng các nhân viên về sớm ( đã có hoạt động chấm công ra)

 • Sai vị trí: Tổng hợp số lượng các nhân viên

 • Sai khuôn mặt: Tổng hợp số lượng các nhân viên đã được kích hoạt FaceID mà chấm công không đúng khuôn mặt

Bước 4: Xem các địa điểm nhân viên chấm công theo danh sách hoặc bản đồ

Last updated