Hướng dẫn sao chép một dự án

Có 2 cách sao chép 1 dự án:

 • Sao chép từ 1 dự án thực tế đang thực hiện

 • Sao chép từ kho Dự án mẫu

1. Sao chép từ 1 dự án thực tế đang thực hiện

Bước 1: Chọn dự án cần sao chép -> chọn Tiện ích chọn mục Sao chép thành dự án thực tế

Bước 2: Thay đổi các trường thông tin cho phù hợp với dự án mới -> chọn Sao chép

 • Ngày bắt đầu - kết thúc: của dự án để có thể sao chép được các công việc trong dự án cũ

 • Chế độ hiển thị: trong dự án sẽ quyết định ai là người có thể nhìn thấy dự án:

  • Nội bộ: Chỉ có cấp quản lý và những người tham gia dự án được nhìn thấy thông tin dự án

  • Riêng tư: Chỉ những thành viên tham gia dự án được nhìn thấy thông tin dự án

  • Công khai: Toàn phòng ban có thể thấy thông tin của dự án

2. Sao chép từ Dự án mẫu

Điều kiện để sao chép được Dự án mẫu phải để chế độ Công khai

Bước 1: Từ Dự án mẫu -> chọn dự án muốn sao chép theo

Bước 2: Chọn Tiện ích -> chọn Sao chép thành dự án thực tế

Bước 3: Thay đổi các trường thông tin cho phù hợp với dự án mới -> chọn Sao chép

 • Ngày bắt đầu - kết thúc: của dự án để có thể sao chép được các công việc trong dự án cũ

 • Chế độ hiển thị: trong dự án sẽ quyết định ai là người có thể nhìn thấy dự án:

  • Nội bộ: Chỉ có cấp quản lý và những người tham gia dự án được nhìn thấy thông tin dự án

  • Riêng tư: Chỉ những thành viên tham gia dự án được nhìn thấy thông tin dự án

  • Công khai: Toàn phòng ban có thể thấy thông tin của dự án

Last updated