Cách sửa thông tin, thêm mới và xóa giai đoạn trong quy trình hỗ trợ

Cách sửa quy trình hỗ trợ trong quy trình hỗ trợ

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn quy trình cần sửa ⇒ chọn Thiết lập

Bước 3: Tại đây, thực hiện chỉnh sửa thông tin, thành viên trong quy trình hỗ trợ sau đó bấm Lưu

Cách thêm giai đoạn trong quy trình hỗ trợ

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Vào quy trình hỗ trợ cần thêm giai đoạn ⇒ chọn Thiết lập

Bước 3: Chọn tab Giai đoạn ⇒ chọn Thêm mới

Bước 4: Nhập thông tin giai đoạn mới ⇒ chọn Lưu thêm thành công

Cách xóa giai đoạn trong quy trình hỗ trợ kỹ thuật

Bước 1: Tại menu CRM ⇒ chọn Hỗ trợ (Tickets)

Bước 2: Chọn quy trình hỗ trợ cần xóa giai đoạn ⇒ chọn Thiết lập

Bước 3: Chọn tab Giai đoạn ⇒ chọn biểu tượng thùng rác ứng với từng giai đoạn

Bước 4: Xác nhận xóa giai đoạn, bấm Đồng ý để xóa thành công

Last updated