Cách chuyển tiếp một văn bản đến người cần xử lý

Bước 1: Từ menu OFFICE ⇒ chọn Văn bản đi – đến

Bước 2: Trong giao diện văn bản đến chọn trạng thái văn bản “Chưa xử lý” ⇒ chọn vào văn bản cần chuyển tiếp

Bước 3: Tại giao diện của văn bản đến vừa chọn bấm chuyển tiếp ⇒ chọn người xử lý, người theo dõi, nội dung chuyển tiếp của văn bản đến ⇒ chọn Chuyển tiếp

Nếu có nhiều Văn bản đến cùng chuyển tiếp đến một người xử lý, anh/chị có thể thực hiện chuyển tiếp nhanh như sau: Từ tab Văn bản đến ⇒ chọn trạng thái “Chưa xử lý” ⇒ chọn những văn bản cần gán người xử lý

Chọn Người xử lý ⇒ chọn Thêm

Gán nhanh Người theo dõi

Chọn Người theo dõi ⇒ chọn Thêm

Last updated