Cách theo dõi báo cáo chi tiết tình hình nhân sự của doanh nghiệp

Nếu anh/chị muốn xem các báo cáo chi tiết về tình hình nhân sự của công ty thực hiện thao tác như sau

Bước 1: Từ menu HRM -> chọn Nhân sự

Bước 2: Chọn Báo cáo

Bước 3: Tại đây sẽ có bộ lọc theo các trường thông tin anh/chị muốn xem báo cáo: Hợp đồng, bảo hiểm, lương, phụ cấp, văn bằng, chứng chỉ,...

Bước 4: Để xem báo cáo nào anh/chị click vào thông tin cần xem. Ví dụ chọn Phụ cấp để xem các nhân viên đang hưởng phụ cấp bao nhiêu:

Bước 5: Chọn vào tên 1 nhân viên -> Phần mềm sẽ link tới thông tin của nhân viên vừa chọn

Thực hiện tương tự với các thông tin báo cáo khác

- Hợp đồng: theo dõi danh sách nhân sự có hợp đồng

- Bảo hiểm: theo dõi danh sách nhân sự đóng bảo hiểm

- Lương: theo dõi danh sách lương của nhân sự

- Văn bằng: theo dõi danh sách các nhân sự có văn bằng

- Chứng chỉ: theo dõi danh sách các nhân sự có thêm chứng chỉ

- Khen thưởng: theo dõi danh sách nhân sự được khen thưởng

- Kỷ luật: theo dõi danh sách nhân sự bị kỷ luật

- Quyết định bổ nhiệm: theo dõi danh sách quyết định bổ nhiệm nhân sự

- Lao động tăng: theo dõi biến động nhân sự tăng trong năm

- Lao động giảm: theo dõi biến động nhân sự giảm trong năm

- Tài sản đang sử dụng: theo dõi danh sách tài sản nhân sự đang sử dụng của công ty

- Nhân viên thiếu hồ sơ: Theo dõi được nhân viên nào đang thiếu hồ sơ cần bổ sung

- Thâm niên: theo dõi danh sách thâm niên của các nhân sự đã và đang làm việc ở công ty

- Người phụ thuộc: theo dõi số lượng người phụ thuộc của từng nhân viên để tính thuế thu nhập cá nhân

Last updated