Hướng dẫn thực hiện trao đổi thông tin trong một nhiệm vụ

1. Thao tác trên Web

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Chọn Nhiệm vụ cần thực hiện trao đổi

Bước 3: Click vào mục Trao đổi

Bước 4: Nhập thông tin trao đổi -> chọn Gửi để thực hiện nội dung trao đổi

  • Nếu muốn gửi thông báo cụ thể tới một người nào đó cần thực hiện @gán tên người cần trao đổi -> Phần mềm sẽ gửi thông báo tới người được gán tên

  • Trong trao đổi bạn cũng có thể thực hiện đính kèm file hoặc hình ảnh -> Chọn Đính kèm để lựa chọn file

2. Thao tác trên Mobile

Bước 1: Từ giao diện chính -> chọn 3 gạch ngang

Bước 2: Chọn tính năng Workflow

Bước 3: Xem danh sách các Nhiệm vụ ->click sang tab Nhiệm vụ

Bước 4: Chọn nhiệm vụ cần thực hiện gửi trao đổi

Bước 5: Chọn mục Trao đổi

Bước 6: Nhập thông tin trao đổi và chọn biểu tượng Gửi đi

Anh/ chị cũng có thể đính kèm hình ảnh trong trao đổi ở trên mobile

Last updated