Hướng dẫn thiết lập danh mục đơn vị tính của tài sản

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Quản trị phân hệ HRM+

Bước 2: Chọn Danh mục -> chọn Quản lý tài sản -> chọn Đơn vị tính -> chọn Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin đơn vị theo từng loại tài sản -> ấn Lưu

Last updated