Hướng dẫn trao đổi nhanh trên đề xuất

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Đề xuất và phê duyệt nội bộ.

Bước 2: Từ giao diện chọn đề xuất -> chọn Trao đổi

Bước 3: Thêm nội dung trao đổi và ấn enter

Last updated