Hướng dẫn thao tác nhanh trên nhiều công việc

Tại giao diện Danh sách công việc phần mềm hỗ trợ tính năng thao tác nhanh trên nhiều công việc. Để thay đổi chế độ hiển thị cho nhiều công việc cùng lúc anh/ chị thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu WORK -> chọn Danh sách công việc (Task)

Bước 2: Chọn vào các ô checkbox tương ứng với công việc cần thay đổi

 • Người thực hiện: giao hoặc thay đổi người thực hiện cho nhiều công việc

 • Tiến độ: cập nhật tiến độ cho nhiều công việc

 • Thời gian: cập nhật thời gian cho nhiều công việc

 • Trao đổi: trao đổi trên nhiều công việc cùng lúc

 • Xóa: xóa đồng loạt nhiều công việc

1. Hướng dẫn thêm/ thay đổi người thực hiện nhiều công việc

 • Từ danh sách công việc đã tích chọn nhiều công việc -> chọn Người thực hiện

 • Chọn thành viên thực hiện công việc -> Bấm Lưu thay đổi để thêm người thực hiện

2. Hướng dẫn cập nhật tiến độ nhiều công việc

 • Từ danh sách công việc đã tích chọn nhiều công việc -> chọn Tiến độ

 • Kéo thanh tiến độ muốn cập nhật cho nhiều công việc -> Bấm Lưu cập nhật để hoàn tất

3. Hướng dẫn thêm/ thay đổi thời gian nhiều công việc

 • Từ danh sách công việc đã tích chọn nhiều công việc -> chọn Thời gian

 • Thực hiện nhập ngày bắt đầu, ngày kết thúc cho công việc sau đó chọn Lưu cập nhật

4. Hướng dẫn trao đổi nhiều công việc

 • Từ danh sách công việc đã tích chọn nhiều công việc -> chọn Trao đổi

 • Nhập thông tin vào phần trao đổi và nhấn Gửi

 • Để thực hiện gửi thông báo cụ thể cho một người nào đó thực hiện @gán tên người cần trao đổi.

 • Nếu muốn gửi thông báo cho tất cả những người liên quan trong công việc thực hiện @Tất cả để trao đổi

 • Sau khi nhập xong nội dung -> Chọn Gửi để gửi nội dung trao đổi

 • Anh/ chị cũng có thể thực hiện đính kèm file tài liệu, hình ảnh, link liên kết trong một nội dung trao đổi

5. Hướng dẫn xóa nhiều công việc

 • Từ danh sách công việc đã tích chọn nhiều công việc -> chọn Xóa

 • Chọn Xóa công việc để xác nhận xóa

  • Người theo dõi: cập nhật người theo dõi cho nhiều công việc

  • Chế độ hiển thị: Chế độ của mỗi công việc (Công khai/Nội bộ hay riêng tư)

   Chế độ Công khai: Tất cả mọi người trong công ty có thể nhìn thấy công việc

   Chế độ Nội bộ: Những người liên quan trong công việc và các cấp quản lý sẽ nhìn thấy công việc này

   Chế độ Riêng tư: Chỉ những người liên quan tới công việc và tài khoản Quản trị tổ chức mới thấy được công việc này

  • Trạng thái: cập nhật trạng thái cho nhiều công việc

  • Tạo lịch nhắc nhở: thay đổi cấu hình nhắc nhở nhiều công việc

  • Cập nhật điểm: cập nhật điểm cho nhiều công việc

  • Cần đánh giá công việc: cấu hình đánh giá công việc cần đánh giá cho nhiều công việc

  • Đánh giá công việc: đánh giá kết quả công việc cho nhiều công việc cần đánh giá công việc

  • Mở công việc: hoạt động của các công việc sẽ được mở

  • Đóng công việc: hoạt động của các công việc sẽ bị ẩn

Last updated