Cách thực hiện duyệt đồng thời nhiều đăng ký ca trong quản lý chuỗi

Khi nhân viên thực hiện đăng ký ca làm việc, người quản lý sẽ phải phê duyệt nhiều thông tin đăng ký ca cùng lúc. Phần mềm hỗ trợ tính năng duyệt nhanh tất cả các lịch đăng ký. Để thực hiện duyệt nhiều đăng ký thực hiện như sau:

  • Thực hiện duyệt nhiều đăng ký ca cùng lúc trên web

Bước 1: Từ menu OFFICE ⇒ chọn Quản lý chuỗi

Bước 2: Chọn Cơ sở cần duyệt đăng ký ca làm việc

Bước 3: Chọn Quản lý chấm công ⇒ chọn Quản lý phân ca chọn Tiện ích chọn Duyệt nhiều

Bước 4: Chọn Đồng ý để xác nhận duyệt nhiều

  • Thực hiện duyệt nhiều đăng ký ca cùng lúc trên di động​​​​

Bước 1: Từ giao diện chính chọn 3 gạch ngang

Bước 2: Chọn Quản lý chuỗi

Bước 3: Tại đây phần mềm sẽ hiển thị số lượng các đăng ký ca đang chờ duyệt chọn nút Duyệt ngay để thực hiện duyệt tất cả các đăng ký

Bước 4: Chọn ký hiệu chữ V góc màn hình chọn Đồng ý hoặc Từ chối để xác nhận việc phê duyệt

Last updated