Cách thêm Cơ hội bán hàng trong Hợp đồng

Bước 1: Bấm chọn vào Hợp đồng cần thêm Cơ hội bán hàng

Bước 2: Chọn Thêm Cơ hội bán hàng

Bước 3: Chọn Cơ hội bán hàng sau đó bấm Thêm Lưu ý: Muốn thêm cơ hội bán hàng thì ở phần Quản lý cơ hội bán hàng đã có cơ hội đó gán với khách hàng mà tạo Hợp đồng này rồi nhé

Last updated