Cấu hình hiển thị lịch đăng ký sử dụng tài nguyên vào lịch biểu cá nhân trên phần mềm Fastwork

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Đăng ký sử dụng tài nguyên (Booking)

Bước 2: Chọn Quản lý tài nguyên

Bước 3 : Chọn Tài nguyên cần cấu hình

Bước 4 : Tick vào Hiển thị đăng ký tài nguyên trong lịch biểu => Bấm Lưu

Last updated