Cách nhập bổ sung thêm thông tin còn thiếu cho hồ sơ nhân sự bằng file excel

Nếu anh/chị đã nhập xong hồ sơ nhân sự lên hệ thống FastWork nhưng muốn bổ sung thêm các thông tin còn thiếu cho hồ sơ nào đó (gia đình, bằng cấp, quá trình công tác, thông tin hợp đồng,…), anh/chị cần thực hiện nhập bổ sung thông tin. Để thực hiện anh/chị làm như sau:

Bước 1: Từ menu HRM -> chọn Nhân sự

Bước 2: Từ giao diện nhân sự chọn Quản lý

Bước 3: Từ giao diện Quản lý chọn “Tiện ích” ➝ “Nhập bổ sung hồ sơ

Bước 4: Để nhập được dữ liệu cần đảm bảo nhập theo đúng quy định của phần mềm. Chọn File mẫu… để lấy tệp mẫu của hệ thống. Sau đó sao chép dữ liệu trên tệp có sẵn vào tệp mẫu để tải dữ liệu lên

Với loại file excel cập nhật bổ sung, các thông tin sẽ được cập nhật lên phần mềm thông qua trường . Vậy nên cột anh/chị cần nhập đầy đủ thông tin, các cột khác cột nào có thì nhập, cột không có thông tin có thể bỏ trống.

File cập nhật bổ sung thông tin theo cơ chế ghi bổ sung, không theo cơ chế ghi đè dữ liệu

Last updated