Hướng dẫn thêm mới danh mục chung cho Cơ hôi bán hàng

Cách thêm mới danh mục xưng hô

Bước 1 : Từ menu CRM chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2 : Từ giao diện chọn Danh mục >> Danh mục chung >> Xưng hô >> Thêm mới

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin và Lưu

Cách thêm mới danh mục xã/phường

Bước 1 : Từ menu CRM chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2 : Từ giao diện chọn Danh mục >> Danh mục chung >> Xã/phường >> Thêm mới

Bước 3 : Điền đầy đủ thông tin và ấn Lưu để hoàn thành .

Hoặc có thể upload bằng file excel:

  • Tải file mẫu về và điền thông tin sau đó bấm lưu lại.

  • Chọn file vừa lưu >> Bấm bắt đầu tải file >> Nhập dữ liệu

Cách thêm mới danh mục quận/huyện

Bước 1 : Từ menu CRM chọn Quản trị CRM.

Bước 2 : Từ giao diện chọn Danh mục.

Bước 3 : Chọn Quận/Huyện, chọn Thêm mới.

Bước 4 : Điền đầy đủ thông tin và ấn Lưu để hoàn thành .

Cách thêm mới danh mục chức vụ

Bước 2 : Từ giao diện quản trị chọn Danh mục >> Chọn vào danh mục chung >> Chức vụ

Bước 3 : chọn Thêm mới .

Bước 4 : Điền đầy đủ thông tin và ấn Lưu để hoàn thành .

Cách thêm mới danh mục tỉnh/thành phố

Bước 1 : Từ menu CRM chọn Quản trị CRM .

Bước 2 : Từ giao diện chọn Danh mục.

Bước 3 : Chọn Tỉnh/Thành phố, chọn Thêm mới .

Bước 4 : Điền đầy đủ thông tin và ấn Lưu để hoàn thành .

Cách thêm mới danh mục quốc gia

Bước 1 : Từ menu CRM chọn Quản trị CRM .

Bước 2 : Từ giao diện chọn Danh mục

Bước 3 : Chọn Quốc gia, chọn Thêm mới .

Bước 4 : Điền đầy đủ thông tin và ấn Lưu để hoàn thành .

Last updated