Cách điều chỉnh thông tin của một phiếu thu, phiếu chi

Tính năng này giúp người sử dụng cập nhật lại thông tin đối với các phiếu thu/chi nhập sai, nhập thiếu như giá trị, dự án, hợp đồng hay người nộp,…

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Thu chi nội bộ

Bước 2: Tick chọn Phiếu cần điều chỉnh thông tin

Bước 3: Chọn Sửa >> Điều chỉnh thông tin trong Bảng >> Bấm Lưu thay đổi để cập nhật

Với các phiếu thu/chi bạn có thể cập nhật các thông tin sau:

  • Mã phiếu, Ngày lập phiếu, Giá trị, Dự án, Hợp đồng, Khách hàng, Phòng ban, Nhân viên, Diễn giải, tích/ bỏ tích Hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh

  • Không điều chỉnh được Quỹ

Last updated