Hướng dẫn theo dõi lại bảng chấm công của các tháng trước

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Bảng chấm công

Bước 2: Tại giao diện quản lý chấm công -> chọn tháng sẽ lọc được các tháng cần muốn xem

Last updated