Hướng dẫn xem Báo cáo tồn kho

Từ menu SALES → chọn Báo cáo

Theo dõi báo cáo tồn kho

Tại Báo cáo kho 🡪 chọn Tồn kho để xem dữ liệu

  • Có thể lọc theo thời gian để xem báo cáo

  • Có thể lọc theo từng kho để xem báo cáo từng kho

Last updated