Hướng dẫn theo dõi bảng chấm công chi tiết theo nhân viên

Để quản lý có thể theo dõi được quá trình chấm công của từng nhân viên, phần mềm hỗ trợ quản lý theo dõi báo cáo chi tiết chấm công theo nhân viên

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Báo cáo chấm công → chọn Bảng chấm công chi tiết

Bước 2: Từ giao diện nhập tên nhân viên cần tìm kiếm

Bước 3: Chọn Tìm kiếm sẽ có thông tin hoạt động chấm công chi tiết theo từng ngày

Thời gian vào, thời gian ra, ca làm việc, địa điểm chấm công, công làm việc tương ứng, khoảng cách sai số,...

Last updated