Tổng quan về đề xuất và phê duyệt nội bộ trên phần mềm Fastwork

Đề xuất và phê duyệt nội bộ tính năng này các yêu cầu, đề xuất, xin ý kiến với cấp trên chưa bao giờ dễ dàng như thế.

  • Có thể gửi và duyệt đề xuất ở bất kỳ nơi đâu.

  • Cấu hình được từng trường phải cung cấp và người duyệt cho từng loại đề xuất.

  • Có nhiều hình thức duyệt đáp ứng được các quy trình duyệt phức tạp của Doanh nghiệp

  • Trao đổi, đính kèm thông tin trực tiếp trong đề xuất. Dễ dàng tìm kiếm

  • Cung cấp các bộ lọc hỗ trợ trong việc tìm kiếm

  • Với các đề xuất cần sự riêng tư như: Ứng lương, Ứng chi phí.... Thì hoàn toàn đảm bảo được vấn đề bảo mật nội bộ.

  • Giao diện Tổng quát của Module đề xuất

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Đề xuất và phê duyệt nội bộ.

Bước 2: Từ giao diện chọn DASHBOARD

Hiển thị chi tiết các mẫu đề xuất

Last updated