Hướng dẫn thực hiện một công việc tại khách hàng hoặc địa điểm làm việc (checkin/checkout)

Để thực hiện checkin/checkout tại một công việc có gắn thông tin Khách hàng hoặc địa điểm làm việc thực hiện như sau:

1. Thực hiện một công việc tại Khách hàng

Bước 1: Tại giao diện chính chọn Công việc

Bước 2: Chọn công việc thực hiện

Bước 3: Chọn Checkin để thực hiện khai báo khi vào Khách hàng

Bước 4: Chụp ảnh công việc, biểu mẫu (nếu có)

Thực hiện xong công việc thực hiện Cập nhật tiến độ công việc bằng cách click vào vòng tròn 0% ở góc trên bên phải

Bước 5: Sau khi kết thúc công việc rời Khách hàng thực hiện chọn chữ Checkout để khai báo thời gian ra

2. Thực hiện một công việc tại địa điểm làm việc

Bước 1: Tại giao diện chính chọn Công việc

Bước 2: Chọn công việc thực hiện

Bước 3: Chọn Checkin để thực hiện khai báo khi đến địa điểm làm việc

Bước 4: Kết thúc công việc rời địa điểm làm việc thực hiện chọn chữ Checkout để khai báo thời gian ra

Bước 5: Sau khi checkout tại địa điểm làm việc nếu thực hiện xong công việc thực hiện chuyển trạng thái công việc sang Hoàn thành

Last updated