Hướng dẫn hoàn thành một đề xuất (Dành cho người thực hiện)

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Đề xuất và phê duyệt nội bộ

Bước 2: Từ giao diện chọn Tôi thực hiện ->chọn đề xuất để thực hiện

Bước 3: Nhấn vào chữ Hoàn thành để hoàn thành đề xuất

Last updated