Hướng dẫn thay đổi người nhận thông báo nội bộ

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Thông báo

Hoặc:

Bước 2: Chọn Biên tập ở thanh menu bên trái màn hình

Bước 3: Kích chọn thông báo muốn thay đổi người nhận

Bước 4: Chọn Bạn muốn thay đổi người nhận thông báo? để thực hiện:

Bước 5: Hiển thị bảng danh sách người dùng.

  • Tất cả: để gửi đến toàn bộ công ty/doanh nghiệp

  • Chọn người nhận/bộ phận phòng ban

Last updated