Cách đính kèm tài liệu vào trong cuộc họp

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản lý lịch họp

Bước 2: Chọn lịch họp cần đính kèm

Bước 3: Chọn Bổ sung => Đính kèm. Ta có thể đính kèm file hoặc link

Last updated