Hướng dẫn tìm kiếm nâng cao trong một quy trình công việc Workflow

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Quy trình công việc (Workflow)

Bước 2: Chọn quy trình cần tìm kiếm thông tin

Bước 3: Tại ô tìm kiếm nhiệm vụ -> chọn mũi tên chỉ xuống

Bước 4: Ở phần Tìm kiếm nâng cao có thể thực hiện tìm kiếm:

  • Theo giai đoạn: Tìm kiếm nhiệm vụ theo giai đoạn

  • Theo người tạo: tìm kiếm nhiệm vụ theo thông tin người tạo

  • Theo người phối hợp: tìm kiếm nhiệm vụ theo thông tin người phối hợp

  • Theo quan trọng: tìm kiếm nhiệm vụ theo độ quan trọng

  • Theo người thực hiện: tìm kiếm nhiệm vụ theo thông tin người thực hiện

  • Theo trạng thái: tìm kiếm nhiệm vụ theo trạng thái

  • Theo người theo dõi: tìm kiếm nhiệm vụ theo thông tin người theo dõi

Nhập thông tin đối tượng cần tìm kiếm -> chọn Tìm kiếm

Last updated