Hướng dẫn chỉnh sửa một bản nháp thông báo trước khi gửi trình duyệt

Bước 1: Chọn HRM -> chọn Thông báo

Hoặc:

Bước 2: Vào phần Biên tập - Chọn thông báo cần chỉnh sửa ( đảm bảo thông báo đó đang ở trạng thái Dự thảo)

Bước 3: Chỉnh sửa nội dung -> chọn Lưu thay đổi

Last updated