Cách thêm mới đề xuất từ lịch họp

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản lý lịch họp

Bước 2: Chọn lịch họp cần thêm đề xuất

Bước 3: Chọn Bổ sung => Đề xuất.

Bước 4: Nhập nội dung đề xuất sau đó bấm Gửi

Last updated