Hướng dẫn phân quyền truy cập tính năng Quy trình công việc (WorkFlow)

Bước 1: Chọn ADMIN -> chọn Phân quyền quản trị

Bước 2: Chọn Tài khoản cần phân quyền tính năng Quy trình công việc (Workflow)

  • Tìm tới tính năng Quy trình công việc (Workflow) và tích vào các quyền tính năng nhân viên được phép truy cập

  • Sau khi tích xong các quyền tính năng chọn Lưu để lưu lại phân quyền

Last updated