Hướng dẫn tạo công việc phát sinh từ đề xuất

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Đề xuất và phê duyệt nội bộ.

Bước 2: Chọn vào đề xuất cần tạo công việc

Bước 3: Kéo xuống Dòng công việc chọn Thêm công việc

Bước 4: Nhập thông tin như thêm một công việc bình thường và nhấn Lưu và đóng

Chi tiết các trường thông tin khi thêm mới công việc xem tại đây

Last updated