Cách chỉnh sửa lịch booking đã đăng ký

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Đăng ký sử dụng tài nguyên (Booking)

Bước 2: Chọn Đăng ký tài nguyên =>> Chọn Tài nguyên sau đó bấm vào đăng ký của mình để chỉnh sửa

Bước 3: Chọn vào nút Sửa để sửa lại đăng ký này

Bước 4: Sửa lại nội dung cần sửa sau đó bấm Lưu

Last updated