Cách thiết lập Danh mục hợp đồng

Bước 1: Từ giao diện Trang chủ->Chọn CRM-> Chọn Quản trị phân hệ CRM

Bước 2: Chọn Danh mục -> Hợp đồng -> Loại hợp đồng

Bước 3: Bấm chọn Thêm mới để Thêm mới loại hợp đồng

Bước 4: Nhập thông tin vào các trường tương ứng trên phần mềm sau đó bấm Lưu Lưu ý: Đối với trường hợp tích chọn vào ô Có sử dụng (Sẽ tự tạo số hợp đồng khi thêm mới và không sửa được) thì sẽ nhập thủ công các trường: Số hiện tại, độ dài số, tiền tố, hậu tố. Đối với trường hợp không tích chọn ô Có sử dụng (Sẽ tự tạo số hợp đồng khi thêm mới và không sửa được) thì phần mềm sẽ tự động điền thông tin cho mình.

Last updated