Hướng dẫn chấm công trên điện thoại di động

Thao tác chấm công chỉ có thể thực hiện trên thiết bị di động, trên máy tính không hỗ trợ tính năng này. Có nhiều trường hợp chấm công trên điện thoại anh/ chị theo dõi các trường hợp sau:

1. Hướng dẫn chấm công vào

1.1. Chấm công theo ca làm việc đã được phân

Bước 1: Từ màn hình giao diện chọn Chấm công

Bước 2: Chọn Chấm công vào

Bước 3: Thực hiện chụp ảnh → bấm ok hoặc use photo tương ứng với hệ điều hành android hoặc ios

Bước 6: Kiểm tra chấm công vào thành công sẽ có dòng chữ “Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả” và vòng tròn avatar chuyển thành màu xanh

1.2. Chọn ca để chấm công

Bước 1: Từ màn hình giao diện chọn Chấm công

Bước 2: Chọn địa điểm cần chấm công chọn Chấm công vào

Bước 3: Chọn Chọn ca để lựa chọn ca làm việc

Bước 4: Chọn ca sẽ làm việc

Bước 5: Chọn Đồng ý để thực hiện chấm công theo ca đã chọn

Bước 6: Thực hiện chụp ảnh → bấm ok hoặc use photo tương ứng với hệ điều hành android hoặc ios

1.3. Ca làm việc khác với ca đã được phân công

Bước 1: Từ màn hình giao diện chọn Chấm công

Bước 2: Ở địa điểm sẽ chấm công, chọn dấu 3 chấm để chọn lại ca

Bước 3: Chọn Chấm công vào chọn ca

Bước 4: Chọn ca sẽ làm việc

Bước 5: Chọn Đồng ý để thực hiện chấm công theo ca đã chọn

Bước 6: Thực hiện chụp ảnh → bấm ok hoặc use photo tương ứng với hệ điều hành android hoặc ios

Chấm công sai khoảng cách:

  • Nếu đến đúng địa điểm chấm công:

    • Bước 1: Tắt app, kill app hẳn.

    • Bước 2: Vào “Google Map” trên điện thoại reset lại GPS, do bởi GPS điện thoại đang ghi nhớ vị trí cũ vì vậy cần phải reset để điều hướng lại GPS sang địa điểm chấm công mới (hiện tại) đang đứng.

    • Bước 3: Vào lại App Fastwork để chấm công lại thử.

Chấm công sai FaceID

1.4. Hướng dẫn chấm công tại khách hàng trên điện thoại

Khi nhân viên đi gặp khách hàng tức là không đến địa điểm chấm công được cài đặt trước đó, phần mềm sẽ giúp nhân viên chấm công tại khách hàng mà vẫn được tính công ngày hôm đó

Để nhân viên có thể chấm công được tại Khách hàng thì Khách hàng đó cần phải được cấu hình là một khu vực chấm công.

1.4.1. Cấu hình

Bước 1: Chọn CRM -> chọn Quản trị phân hệ CRM+

Bước 2: Chọn Cấu hình -> chọn Khách hàng -> chọn tab Cấu hình mặc định -> tại đây cấu hình Khu vực chấm công-> chọn Lưu

1.4.2. Thực hiện chấm công tại khách hàng

Bước 1: Từ màn hình giao diện chọn dấu 3 gạch

Bước 2: Chọn Khách hàng tại mục CRM+

Bước 3: Hiển thị khách hàng có công việc hôm nay, chọn dấu 3 chấm ứng với khách hàng -> chọn Chấm công vào

Bước 4: Thực hiện chụp ảnh → bấm ok hoặc use photo tương ứng với hệ điều hành android hoặc ios

1.5. Hướng dẫn chấm công vào ra trên 1 công việc có gán Khách hàng, địa điểm làm việc

Có những trường hợp nhân viên cần thực hiện công việc sớm, địa điểm cách xa trụ sở công ty nên sẽ không cần phải tới công ty để chấm công mà sẽ được cho phép chấm công tại địa điểm thực hiện công việc đó.

Để nhân viên có thể chấm công được tại Khách hàng hoặc địa điểm làm việc thì Khách hàng hoặc địa điểm làm việc đó cần phải được cấu hình là một khu vực chấm công

1.5.1. Cấu hình

  • Cấu hình khách hàng tại đây

  • Cấu hình địa điểm làm việc

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Chọn Cấu hình công việc -> cấu hình các thông tin công việc hiện trường -> chọn Lưu

1.5.2. Hướng dẫn chấm công vào trên công việc có gán khách hàng hoặc địa điểm

Bước 1: Từ màn hình trang chủ chọn CÔNG VIỆC

Bước 2: Chọn Công việc cần làm

Bước 3: Chọn Khách hàng được gán trong công việc nếu anh/ chị thực hiện chấm công vào tại địa điểm của Khách hàng -> chọn Chấm công vào

  • Hoặc: Chọn Địa điểm làm việc nếu thực hiện chấm công vào tại địa điểm làm việc hiện tại -> chọn Chấm công vào

Bước 4: Chụp ảnh selfie -> chọn Use Photo để hoàn thành chấm công vào.

Bước 5: Kiểm tra màn hình đã chấm công vào thành công chưa?

Chấm công vào thành công là khi avatar có vòng tròn xanh và kèm dòng chữ Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả

2. Hướng dẫn chấm công ra

Bước 1: Từ màn hình giao diện chọn Chấm công

Bước 2: Chọn Chấm công ra

Bước 3: Thực hiện chụp ảnh → bấm ok hoặc use photo tương ứng với hệ điều hành android hoặc ios

Bước 4: Kiểm tra chấm công ra thành công khi vòng tròn avatar chuyển thành màu đỏ

Last updated