Cách xem vai trò trong đăng ký tài nguyên

Bước 1: Từ menu OFFICE ⇒ chọn Đăng ký sử dụng tài nguyên(Booking)

Bước 2: Chọn Đăng ký tài nguyên

Bước 3: Chọn Vai trò của tôi để xem vai trò trong đăng ký tài nguyên

Last updated