Hướng dẫn thêm mới đơn mua hàng

Giao diện Web

Bước 1: Từ menu SALE ⇒ chọn Mua hàng

Bước 2: Chọn Đơn mua hàng ⇒ chọn Thêm mới

Bước 3: Chọn hàng hóa (nhập thông tin hàng hóa), điền thông tin vào ô trái sau đó ấn Lưu hoặc Lưu và mua hàng

  • Lưu: Lưu lại đơn mua hàng

  • Lưu và nhập kho: Lưu lại đơn mua đồng thời phần mềm sẽ hiển thị giao diện nhập kho để nhập hàng hóa vào kho

Giao diện mobile

Tạo đơn mua từ đơn đặt

Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu 3 gạch

Bước 2: Trong mục Sale+ ⇒ chọn Mua hàng

Bước 3: Chọn đơn đặt cần tạo đơn mua

Bước 4: Bấm vào nút Tạo đơn mua

Bước 5: Kiểm tra thông tin, sau đó bấm vào ô Tiền cần trả

Bước 6: Nhập thông tin khác (nếu có), sau đó ấn Lưu

Tạo đơn mua trực tiếp

Bước 1: Từ giao diện chính chọn dấu 3 gạch

Bước 2: Trong mục Sale+ ⇒ chọn Mua hàng

Bước 3: Chọn vào dấu 4 gạch

Bước 4: Chọn vào Đơn mua hàng

Bước 5: Bấm vào nút dấu + để thêm mới đơn mua hàng

Bước 6: Nhập thông tin hàng hóa, sau đó bấm ô Tiền cần trả

Bước 7: Nhập thông tin khác (nếu có), sau đó ấn Lưu

Last updated