Cách thêm mới lịch họp

Bước 1: Từ Menu OFFICE chọn Quản lý lịch họp

Bước 2: Chọn Thêm mới để thêm mới lịch họp

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin sau đó ấn Lưu

* Tiêu đề: Nhập tiêu đề cho cuộc họp

* Thời gian: Chọn thời gian cho cuộc họp

* Loại cuộc họp: Chọn loại cuộc họp

* Phòng họp: Chọn phòng họp cho cuộc họp này (nếu đã có cấu hình nhóm tài nguyên và tài nguyên)

* Địa điểm: Địa điểm xảy ra cuộc họp

* Người chủ trì: Là người chủ trì cuộc họp

* Người tham gia: Là những thành viên tham gia cuộc họp

* Người theo dõi: Là những người theo dõi cuộc họp

* Mô tả: Mô tả chi tiết cho cuộc họp

Last updated