Hướng dẫn cập nhật thông tin chi tiết khách hàng

Chi tiết của một khách hàng trên phần mềm FastWork hỗ trợ rất nhiều trường thông tin tương ứng với các tab, để hiểu hơn về các tab thông tin anh/ chị theo dõi bài viết dưới đây

Bước 1: Chọn CRM -> chọn Khách hàng

Bước 2: Chọn vào tên của một khách hàng

Bước 3: Theo dõi các trường thông tin tương ứng các tab như sau:

 • Thông tin

 • Trao đổi

 • Ghi chú

 • Hoạt động

 • Đính kèm

 • Cơ hội

 • Báo giá

 • Hợp đồng bán

 • Bán hàng

 • Dấu 3 gạch gồm các tab thông tin: Hỗ trợ, chăm sóc, công việc, thu chi, nhiệm vụ

1. Hướng dẫn cập nhật thông tin

 • Tại tab thông tin anh/ chị có thể cập nhật các trường thông tin tên khách hàng -> chọn Lưu để hoàn tất thay đổi các thông tin của khách hàng

2. Hướng dẫn trao đổi

 • Chọn tab Trao đổi -> nhập nội dung cần trao đổi có thể @+tên để tag tên người cần trao đổi

 • Chọn:

  • Đính kèm: để đính các tệp từ máy tính

  • Gửi và lưu lên ghi chú: gửi nội dung trao đổi và nội dung được lưu vào phần ghi chú của khách hàng

  • Gửi: gửi nội dung trao đổi

3. Hướng dẫn thêm ghi chú

 • Chọn tab Ghi chú -> chọn Thêm ghi chú

 • Nhập nội dung ghi chú -> chọn:

  • Lưu và chia sẻ trên trao đổi: lưu nội dung ghi chú và chia sẻ lên trao đổi

  • Lưu: lưu nội dung ghi chú

4. Hướng dẫn thêm hoạt động

 • Chọn tab Hoạt động -> chọn Thêm hoạt động

 • Chọn loại hoạt động tương ứng: Gọi điện, SMS, Mail, Chat, Gặp mặt hoặc Giới thiệu trực tiếp

 • Chọn kết quả tương ứng với loại hoạt động và thời gian đã thực hiện hoạt động đó

 • Nhập nội dung hoạt động -> chọn:

  • Lưu và chia sẻ trên trao đổi: lưu nội dung hoạt động và chia sẻ lên trao đổi

  • Lưu: lưu nội dung hoạt động

5. Hướng dẫn đính kèm

 • Chọn tab Đính kèm -> chọn File hoặc Link

  • File: đính kèm các tệp từ máy tính

  • Link: đính kèm các đường link

 • Tại đây anh/ chị có thể tải các file đính kèm hoặc chỉnh dạng xem các file đính kèm theo dạng ngày hoặc album

6. Hướng dẫn thêm cơ hội bán hàng

 • Chọn tab Cơ hôi -> chọn Thêm cơ hội

 • Nhập thông tin tạo cơ hội bán hàng mới -> chọn Lưu

7. Hướng dẫn thêm báo giá

 • Chọn tab Báo giá -> chọn Thêm báo giá

 • Nhập thông tin tạo báo giá mới -> chọn Lưu và đóng hoặc Lưu và thêm tiếp

8. Hướng dẫn thêm hợp đồng bán

 • Chọn tab Hợp đồng bán -> chọn Thêm hợp đồng

 • Nhập thông tin tạo hợp đồng mới -> chọn Lưu và đóng hoặc Lưu và thêm tiếp hoặc Lưu và mở chi tiết

9. Hướng dẫn theo dõi bán hàng

 • Chọn tab Bán hàng -> chọn theo đơn bán hoặc đơn mua hoặc phiếu nhập/ xuất để theo dõi

10. Hướng dẫn dấu 3 gạch gồm các tab thông tin: Hỗ trợ, chăm sóc, công việc, thu chi, nhiệm vụ

 • Hỗ trợ: Quản lý hỗ trợ khách hàng là một tính năng giúp phân cấp mức độ ưu tiên của từng yêu cầu hỗ trợ, quản lý tập trung giúp dễ dàng tìm kiếm, tra cứu, theo dõi thực hiện yêu cầu hỗ trợ khách hàng

 • Chọn dấu 3 gạch -> chọn Hỗ trợ

 • Chọn Thêm hỗ trợ

 • Nhập thông tin tạo yêu cầu hỗ trợ mới -> chọn Lưu

 • Chăm sóc: xem lại các lịch chăm sóc khách hàng -> chọn dấu 3 gạch -> chọn Chăm sóc -> chọn icon con mắt để phần mềm hiển thị chi tiết lịch chăm sóc -> chọn tab Kết quả chăm sóc

 • Nhập kết quả chăm sóc -> chọn Lưu kết quả

 • Công việc: hỗ trợ thêm mới công việc gán vào khách hàng -> chọn Công việc -> chọn Thêm công việc

 • Nhập thông tin công việc -> chọn Lưu và đóng

 • Thu chi: hỗ trợ lập các phiếu thu/ chi trên khách hàng -> chọn Thu chi -> chọn Lập phiếu chi hoặc Lập phiếu thu tương ứng

 • Nhiệm vụ: theo dõi danh sách các nhiệm vụ thuộc khách hàng -> chọn Nhiệm vụ

Last updated