Cách cấu hình một đơn vị/cơ sở trên hệ thống

Hình dung 1 đơn vị/cơ sở giống như 1 Chi nhánh/Công ty con. Trong 1 đơn vị/Cơ sở sẽ chứa các quỹ. Để cấu hình Đơn vị/Cơ sở thực hiện thao tác như sau:

Bước 1: Từ OFFICE >> Vào Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Từ Tab Thu chi nội bộ >> Chọn Đơn vị/cơ sở >> Thêm đơn vị

Bước 3: Nhập các thông tin đơn vị/cơ sở và Lưu

  • Nếu là Quản trị của Đơn vị/cơ sở thì sẽ thấy được tab Tổng quỹ và các Quỹ thuộc đơn vị cơ sở này

Ví dụ 1: Doanh nghiệp có 2 chi nhánh Miền Bắc và Miền Nam, mỗi chi nhánh sẽ quản lý một quỹ riêng. Như vậy trên FastWork sẽ có 2 đơn vị cơ sở:

  • Miền Bắc

  • Miền Nam

Ví dụ 2: Một Công ty Xây dựng, muốn tách bạch riêng các quỹ sử dụng cho Dự án, không thuộc quỹ của công ty Tổng, thì sẽ thực hiện tạo 1 đơn vị/cơ sở cho Dự án đó.

Last updated