Cách cập nhật thông tin hóa đơn trên hợp đồng

Tài khoản cập nhật tình trạng thanh toán hợp đồng là các tài khoản có quyền kế toán và được phân quyền cập nhật tình trạng hóa đơn trên hợp đồng

Để cập nhật thông tin hóa đơn trên hợp đồng bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Từ danh sách hợp đồng chọn hợp đồng cần cập nhật thông tin hóa đơn

Bước 2: Chọn tab Hóa đơn -> chọn Hóa đơn để thực hiện cập nhật thông tin hóa đơn

Bước 3: Nhập thông tin hóa đơn:

Ngày hóa đơn: Ngày xuất hóa đơn

Số hóa đơn:

Tổng tiền thanh toán: Số tiền đã thanh toán

Trạng thái: Trạng thái hóa đơn

Bấm lưu để cập nhật thành công

Last updated