Hướng dẫn tổ chức công việc cha con trong dự án

Công việc cha con giúp người quản lý có cái nhìn tổng quan và cụ thể nhất về những công việc chi tiết, nhỏ lẻ, nhiều bước phải thực hiện xong những công việc con này thì công việc cha mới hoàn tất

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Dự án, nhóm (Projects/Teams)

Bước 2: Chọn Dự án -> chọn công việc cần tạo công việc con

Bước 3: Chọn mục Khác -> chọn Công việc con

Bước 4: Có 2 cách tạo công việc con

1. Cách 1: Tạo công việc con mới

  • Chọn Tạo công việc con

  • Hiển thị bảng chi tiết công việc con

  • Điền các trường thông tin

    • Chọn Lưu và đóng: Nếu kết thúc việc tạo công việc con

    • Chọn Lưu và thêm tiếp: Nếu muốn tạo thêm công việc con mới

    • Chọn Lưu và mở chi tiết: Nếu muốn thiết lập nhiều thông tin hơn

2. Cách 2: Thêm công việc con

  • Từ những công việc đã có sẵn ban đầu -> chọn Thêm công việc con -> Tìm kiếm công việc trong ô tìm kiếm -> chọn Thêm công việc con

Last updated