Cách thiết lập thông tin chi tiết cho một cơ sở trong Quản lý chuỗi

Để thiết lập cấu hình chi tiết cho một cơ sở (cửa hàng) thực hiện như sau:

Bước 1: Từ menu OFFICE chọn Quản lý chuỗi

Bước 2: Chọn cơ sở cần thiết lập

Bước 3: Chọn mục Thiết lập để tiến hành cấu hình

 • Thông tin: Thay đổi các thông tin → chọn Lưu thay đổi

  • Quỹ sử dụng: Thu chi trong cơ sở này sẽ được đưa vào quỹ nào của công ty (Quỹ này cần được cấu hình ở module Quản trị phân hệ OFFICE)

  • Cho phép nhân viên đăng ký ca làm việc: Có cho phép nhân viên đăng ký ca làm việc hay không? Nếu nhân viên không được đăng ký ca thì người quản lý cần đăng ký/phân ca cho nhân viên mới có thể chấm công

  • Số lần đổi ca tối đa: Sau khi đã được gán ca làm việc, nhân viên được phép đổi ca tối đa bao nhiêu lần?

 • Thành viên: Thực hiện gán thêm các thành viên vào trong cơ sở. Khi bổ sung nhân viên mới cũng cần vào mục này để cập nhật thêm nhân viên.

  • Trong 1 cơ sở/Cửa hàng sẽ chia ra 4 đối tượng:

   • Quản lý khu vực: Quản lý chung có quyền cao nhất trong 1 cơ sở/cửa hàng. Quản lý khu vực có thể nằm ở trong nhiều cơ sở/Cửa hàng

   • Quản lý cơ sở: Người phụ trách quản lý cơ sở/cửa hàng. Quản lý cơ sở chỉ được phép thêm ở trong 1 cơ sở/cửa hàng

   • Trưởng ca: Nhân viên phụ trách vai trò trưởng ca. Trưởng ca chỉ được phép thêm ở trong 1 cơ sở/cửa hàng

  • Nhân viên: nhân viên làm việc tại cơ sở/ cửa hàng

  • Thêm thành viên: Chọn nhân viên sẽ làm việc tại cơ sở nàyVị trí công việc: Lựa chọn vị trí công việc tương ứng.

  • Nhập đủ thông tin chọn Thêm để thực hiện thêm thành viên vào trong cơ sở

 • Cấu hình: Thực hiện cấu hình chi tiết cho cơ sở:

  • Tên địa điểm: Là tên địa điểm chấm công .

  • Địa chỉ: Là địa chỉ chấm công – sau khi nhập địa điểm chấm công thì bấm vào dấu để ghim vị trí chấm công

  • Ca làm việc: Thực hiện lựa chọn các ca làm việc tương ứng cho cơ sở này để nhân viên có thể đăng ký ca làm việc hoặc chấm công theo các ca đó. Ví dụ: Công ty có 10 ca, nhưng cơ sở này chỉ chọn 2 ca, thì khi nhân viên cơ sở vào đăng ký ca sẽ chỉ hiện ra 2 ca được chọn.

  • Bán kính cho phép: Là bán kính tự động phát hiện vào/ra bằng GPS, xác định bán kính chấm công

  • Cập nhật vị trí chấm công: Tùy chọn này áp dụng nếu bạn muốn cho phép nhân viên này có thể thực hiện cập nhật lại vị trí chấm công bằng cách lấy vị trí GPS

  • Thiết lập chấm công theo địa chỉ MAC: Nhập tên và địa chỉ theo Modem của thiết bị phát wifi

  • Thiết lập chấm công theo địa chỉ IP: thiết lập tên và địa chỉ IP tĩnh. (Cách xem địa chỉ MAC, IP: Tại đây)

  • Chọn thứ làm việc trong tuần: Địa điểm chấm công chỉ xuất hiện vào những thời gian đã chọn

  • Giám sát tự động lộ trình nhân viên: Tùy chọn này áp dụng nếu bạn muốn giám sát tự động lộ trình di chuyển của nhân viên khi chấm công tại địa điểm này

  • Chấm công vào/ra vượt khoảng cách: Tùy chọn này áp dụng nếu bạn muốn nhân viên được phép chấm công vào/ra sai số khoảng cách

   • Cho phép: Ngoài bán kính đã quy định vẫn chấm công được

   • Không cho phép: Ngoài bán kính đã quy định sẽ không được chấm công

  • Chụp ảnh chấm công vào/ra: Tùy chọn này được áp dụng yêu cầu nhân viên bắt buộc phải thực hiện chụp ảnh khi thực hiện chấm công

  • Chấm công vào/ra sai Wifi: Tùy chọn này áp dụng nếu bạn muốn nhân viên được phép chấm công vào/ra sai tên wifi hoặc địa chỉ MAC

  • Chấm công vào/ra sai IP: Tùy chọn này áp dụng nếu bạn muốn nhân viên được phép chấm công vào/ra sai IP

  • Bắt buộc theo địa điểm chấm công vào: Phải chấm ra theo địa điểm đã chấm vào ban đầu

  • Sau khi thiết lập xong chọn Lưu cấu hình để lưu lại

Phân quyền: Thực hiện phân quyền chức năng trong cơ sở cho từng nhóm đối tượng

 • Chọn quyền chức năng tương ứng với từng nhóm đối tượng

  • Quản lý khu vực:

  • Quản lý cơ sở:

  • Trưởng ca:

  • Nhân viên:

 • Sau khi chọn xong chọn nút Lưu phân quyền để lưu lại cấu hình

Last updated