Hướng dẫn thiết lập danh mục liên hệ

Bước 1: Chọn CRM -> chọn Quản trị phân hệ CRM+ -> chọn Danh mục -> chọn Liên hệ

Bước 2: Thực hiện cài đặt

 • Nhóm liên hệ: Nhóm liên hệ có thể là các nhóm khách hàng lớn, khách hàng nhỏ,...

  • Chọn Nhóm liên hệ -> chọn Thêm mới hoặc Tiện ích để nhập danh sách nhiều nhóm liên hệ

 • Loại liên hệ: Chọn Loại liên hệ -> chọn Thêm mới hoặc Tiện ích để nhập danh sách tạo các loại liên hệ

 • Nguồn liên hệ: Nguồn liên hệ có thể lấy từ quảng cáo Facebook, Khách hàng cũ giới thiệu, Zalo,...

  • Chọn Nguồn liên hệ -> chọn Thêm mới hoặc Tiện ích để nhập danh sách nhiều nguồn liên hệ

 • Phòng ban: Liên hệ thuộc phòng ban nào

  • Chọn Phòng ban -> chọn Thêm mới hoặc Tiện ích để nhập danh sách tạo danh mục phòng ban

 • Nghề nghiệp: Đầu mối liên hệ làm nghề gì

  • Chọn Nghề nghiệp -> chọn Thêm mới hoặc Tiện ích để nhập danh sách tạo danh mục nghề nghiệp

Last updated