Cách phân quyền truy cập chức năng cho các thành viên trong một loại quỹ

Tài khoản quản trị của Quỹ (Hoặc Admin của tổ chức) mới có quyền Thiết lập

Bước 1: Từ Menu OFFICE , chọn Quản trị phân hệ OFFICE+

Bước 2: Chọn Thu chi nội bộ, chọn tab Đơn vị/cơ sở chọn loại Quỹ trong đơn vị/ cơ sở muốn phân lại quyền chức năng

Bước 3: Chọn tab Phân quyền, tích vào các quyền chức năng tương ứng với từng thành viên và Lưu lại

Last updated