Hướng dẫn thêm mới một khung thời gian làm việc tính hạn hoàn thành

Để thực hiện cấu hình khung thời gian làm việc để áp dụng cho một quy trình công việc Workflow thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn WORK -> chọn Quản trị phân hệ WORK+

Bước 2: Chọn Cấu hình -> chọn Phân quyền quy trình -> chọn Hạn hoàn thành

Bước 3: Để thêm mới 1 cấu hình hạn hoàn thành --> chọn Thêm cấu hình

Bước 4: Nhập tên cấu hình, lựa chọn các ngày làm việc và khung thời gian tương ứng các ngày làm việc

Bước 5: Nhập xong thời gian -> chọn Thêm ngày làm việc để thực hiện cấu hình ngày làm việc và thời gian tương ứng

Bước 6: Chọn Lưu cấu hình để thực hiện lưu lại hạn hoàn thành này

Last updated