Đồng bộ ngày bắt đầu làm việc và ngày dừng chấm công của nhân viên

1. Đồng bộ ngày bắt đầu làm việc đến các tính năng khác

Trường hợp 1: Cập nhật ngày bắt đầu làm việc khi thêm mới tài khoản ở phân hệ ADMIN

Đối với tình huống này sẽ áp dụng cho các công ty nhân viên nhân sự sẽ quản lý cả 2 tính năng : phân hệ ADMIN và hồ sơ nhân sự

Để nhập thông tin ngày bắt đầu làm việc ở lúc tạo tài khoản anh/chị thao tác như sau :

Bước 1: Chọn ADMIN -> Chọn Quản lý người dùng

Bước 2 : Chọn phòng ban -> chọn Thêm mới

Bước 3 : Điền các thông tin trong bảng thêm mới -> Chọn Lưu

– Thêm nhân viên vào hồ sơ nhân sự : Chọn

– Điền ngày làm việc chính thức

Sau khi điền các thông tin bắt đầu làm việc và tạo tài khoản thì phần mềm sẽ tự động cập nhật thông tin đó đến các tính năng khác

  • Hồ sơ nhân sự

  • Quỹ phép

Trường hợp 2 : Cập nhật ngày bắt đầu làm việc ở phần hồ sơ nhân sự

Đối với tình huống này sẽ áp dụng cho bên bộ phận kỹ thuật chỉ hỗ trợ tạo tài khoản và bên nhân sự sẽ cập nhật ngày bắt đầu làm việc sau khi tạo

Để cập nhật ngày bắt đâu làm việc trong hồ sơ nhân sự , anh/chị thao tác như sau:

Bước 1: Chọn HRM -> Chọn Nhân sự

Bước 2 : Chọn Quản lý -> Chọn nhân sự cần cập nhật thông tin

Bước 3 : Chọn Tab Thông tin nhân sự -> Điền ngày bắt đầu làm việc -> Chọn Lưu

Sau khi cập nhật ngày bắt đầu làm việc vào hồ sơ nhân sự thì phần mềm sẽ đồng bộ ngày bắt đầu làm việc đến các tính năng khác :

  • Quỹ phép

2. Đồng bộ ngày dừng chấm công đến các tính năng khác

Trường hợp 1: Cập nhật ngày dừng chấm công khi có nhân viên nghỉ việc ở phân hệ ADMIN

Đối với tình huống này sẽ áp dụng cho các công ty nhân viên nhân sự sẽ quản lý cả 2 tính năng : phân hệ ADMIN và hồ sơ nhân sự

Bước 1 : Vào phân hệ ADMIN -> Chọn Quản lý người dùng -> chọn nhân viên cần điều chỉnh

Bước 2: Chọn sửa để có thể điều chỉnh thông tin

Bước 3: Điền thông tin ngày dừng chấm công -> Chọn Lưu để cập nhật lại thông tin mới

Bước 4: Khóa TK nhân viên

Sau khi cập nhât ngày dừng chấm công và khóa tài khoản lại thì thông tin về ngày dừng chấm công sẽ được đồng bộ đến các tính năng khác

+ Hồ sơ nhân sự

  • Hồ sơ nhân sự sẽ cập nhật ngày kết thúc làm việc dựa theo ngày dừng chấm công ở phần ADMIN

  • Loại hồ sơ nhân viên sẽ chuyển sang nghỉ việc khi tài khoản đó bị khóa

  • Bảng chấm công : khi nhập ngày dừng chấm công, những ngày còn lại trong tháng sẽ được bôi đỏ. Tháng sau đó tài khoản nhân viên sẽ không còn xuất hiện trên bảng công

  • Quỹ phép : Sau khi cấu hình ngày dừng chấm công và khóa tài khoản ở phần ADMIN thì phần mềm sẽ tự động dừng tính phép năm của nhân viên

Trường hợp 2: Cập nhật ngày dừng chấm công khi có nhân viên nghỉ việc ở hồ sơ nhân sự

Tính huống này sẽ áp dụng cho trường hợp nhân viên cập nhật thông tin nhân sự nghỉ việc ở hồ sơ nhân sự

Để cập nhật ngày dừng làm việc ở hồ sơ nhân sự , anh chị thao tác như sau :

Bước 1: Chọn HRM -> Chọn Nhân sự

Bước 2: Chọn nhân sự cần điều chỉnh

Bước 3 : Chọn Thông tin nhân sự

  • Điền ngày kết thúc làm việc

  • Loại hồ sơ nhân viên sẽ chuyển sang trạng thái Nghỉ việc

  • Quỹ phép : Sau khi điền ngày kết thúc làm việc và chuyển Loại hồ sơ nhân viên sang nghỉ việc thì phần mềm sẽ tự động dừng tính phép năm của nhân viên

Last updated